THE BUDDY TALK

พูดคุย ปรึกษา เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสม

ครูเจน

คุณสามารถนัดหมายกับครูเจนเพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อต่อไปนี้

  • Educator Consultant
    ที่ปรึกษาสำหรับคุณครู

  • Family Consultant
    ที่ปรึกษาสำหรับครอบครัว

  • Student Consultant
    ที่ปรึกษาสำหรับนักเรียน

  • Personal Coaching (Life Coach)

 

สามารถรับคำปรึกษาได้ที่โรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยสามารถทำการเลือกเวลานัดหมายได้ตามเวลาดังต่อไปนี้

*จำกัดเวลา session ละ 30 นาที

วันศุกร์ 
วันเสาร์

วันอาทิตย์

เวลา 19.00-20.30 น.
เวลา 9.00-15.00 น.

เวลา 18.00-20.00 น.

เพื่อนัดเวลาปรึกษากับครูเจนผ่าน Calendly