EDUCATOR TEAM

ครูเจน

เจนจิรา จันทะมุณี

 • ผู้ก่อตั้ง The Buddy Education Community

ครูอิโว่

Ivo Paschold

 • ครูภาษาอังกฤษ

 • ครู Digital Marketing

 • ครู Youtuber Club

ครูปาย

สาลินี สิรันทวิเนติ

 • ครูวิชาภาษาไทย

 • ครูวิชาภาษจีน

 • ครูวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ครูเฟิร์น

รัชนีกร โครธาสุวรรณ์

 • ครูศิลปะ

 • ครูวิชาการ

ครูแหม่ม

อัญชลี วัชรจินดา

 • ครูภาษาอังกฤษ

ครูซา

บุญชู หัสมา

 • ครูวิทยาศาสตร์

 • ครูชิววิทยา

ครูเน

ฐานันดร สุขสวัสดิ์

 • ครูศิลปะ

SPECIALIST TEAM

ครูเมย์

 เมธาวี ทับสระ

 • ครูภาษาอังกฤษ

SUPPORT TEAM

ครูเดียร์

ไกรฤกษ์ พึ่งพรพรหม

 • กราฟฟิกดีไซน์

 • IT Support

 • ครูชมรมบอร์ดเกม

ครูนุช

จุฑากุล อุไรรัตน์

 • การเงิน

 • บุคคล

 • อาคารสถานที่

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED