SERVICES
Tutoring
Education Planing
Campus Tour
English On Site
COMPANY
About Us
Contact Us
COMMUNITY
Website
Creativities
Study Overseas
Home School
THE BUDDY EDUCATION STUDIO
Let's Design Your Own Future
Mentoring you to success and unleashing  your true potential

2018 THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Yow

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาว อรพรรณ พินชนะ ชื่อเล่น เยาว์ เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2536 ปีระกา  ตอนนี้ดิฉันอายุ 25 ปี กรุ๊ปเลือด A สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย   มีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งหมด 2 คน เป็นผู้หญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่   7 ตำบล กำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 90180  ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวเล็กๆ ที่อบอุ่น ท่ามกลางเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของคนในครอบครัว

ประวัติด้านการศึกษาของดิฉันได้เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ทุ่งคา ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควานนา 1-6  เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1-3 ที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จากนั้นดิฉันได้โควต้าไปเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดิฉันได้รับทุนต่อเนื่องเรียนต่อที่สถาบันพัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาควิชา ศิลปกรรม สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ในระหว่างที่ดิฉันกำลังเรียนอยู่ดิฉันได้ร่วมส่งผลงาน เมื่อปี  พ,ศ. 2556 แสดงผลงานศิลปะ Look To ณ ร้านบราวชูก้า  ปี  2557 แสดงผลงานเซรามิค 4 สถาบัน ณ หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2557 นิทรรศการผลงานผลงานของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2558 นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา 1,200 องศา ณ หอศิลป์วังหน้า พ.ศ. 2559แสดงงานศิลปนิพนธ์ ART thesis exhibition ณ หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2559    ร่วมแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัคของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2559 แสดงผลงาน ศิลปะ Look 5 AT 1,200 องศา 2  ณ  หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2559 เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 8  และ พ .ศ . 2559 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่11 

 

ประวัติด้านการทำงานที่แรกที่พิพิธภัณฑ์นกฮูกเป็นครูสอนวิชาศิลปะ  จากนั้นมาทำงานที่เดอร์ศาลายา เป็นวิทยากรด้านเครื่องเคลือบดินเผาและสอนเด็กปั้นงานเซรามิค  ดิฉันได้กลับมาอยู่บ้านแล้วได้มาทำที่เดอะบัดดี้

Orapan

Pinchana

Art Teacher